เราเป็นบริษัทเทคโนโลยี สุขภาพและความงาม เพื่อ

ควอลิตี้พลัสคือใคร

ควอลิตี้ พลัส (บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด) เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรท้องถิ่นสู่การเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพระดับสากล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการระบบดิจิทัล ทำให้ควอลิตี้พลัส สามารถผลักดันงานวิจัยเชิงลึกสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมสำหรับผู้บริโภคได้อย่างตรงตามความต้องการ

OUR VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านไบโอเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมพร้อมขับเคลื่อนไปสู่อีกขั้นของวิทยาศาสตร์การแพทย์

OUR MISSION

พันธกิจของเรา

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต
มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านไบโอเทคโนโลยีของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยกับสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยืนทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
Our Milestones

Our Milestones

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

เริ่มต้นก่อตั้งแผนกค้นคว้าและพัฒนาของควอลิตี้พลัสโดยเฉพาะ เพื่อการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ความงามที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อสร้างความโดดเด่นในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2554

เริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสารสกัดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสูตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

พ.ศ. 2556

มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับสากลด้วยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในระดับสากล พร้อมต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยกับเหล่าพันธมิตร

พ.ศ. 2557

แผนกวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นค้นคว้าและวิจัยทรัพยากรภายในประเทศในการพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของควอลิตี้พลัส เพื่อสร้างขีดความสามารถในแข่งขันในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2558

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค และพัฒนาการผลิตรองรับมาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

พ.ศ. 2559

เริ่มต้นการนำความรู้ด้านการสร้างแบรนด์มาประยุกต์กับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านการออกแบบ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจความงาม

พ.ศ. 2560

เริ่มต้นให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต การบริหารต้นทุน รวมถึงการวางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2561

ผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกเพื่อพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรไทยมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักระดับสากล เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมสารสกัดไทย

พ.ศ. 2562

การมุ่งสู่บริษัทที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ เปลี่ยนแปลงแผนกวิจัยและพัฒนา สู่การเป็นแผนกวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับการสร้างสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

มุ่งสู่การขับเคลื่อนบริษัทด้วยการเป็นบริษัทดิจิตัล มุ่งเน้นการบริการการจัดการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพละความแม่นใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ก้าวต่อไปของควอลิตี้พลัส

มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงามสู่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยา อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นต้น พร้อมทั้งผลักดันสารสกัดนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งการพัฒนาประสบการณ์ผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ก้าวต่อไปของควอลิตี้พลัส
สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม

สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้พลัสเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งเน้นในการค้นคว้าและวิจัยในการนำเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัยเพื่อค้นพบคุณสมบัติที่ซ่อนจากธรรมชาติที่ส่งต่อจากภูมิปัญญาในอดีต สู่การพัฒนาสารสกัดที่มีประสิทภาพที่มีมาตรฐานสากล และเข้าใจผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเทรนด์ในอนาคต