นาโนสเฟียร์ Nanosphere เราเป็นบริษัทเทคโนโลยี บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด สุขภาพและความงาม บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด Quality Plus Group เพื่อ

ควอลิตี้พลัสคือใคร

ควอลิตี้ พลัส (บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด) เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรท้องถิ่นสู่การเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพระดับสากล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการระบบดิจิตัล ทำให้ควอลิตี้พลัส สามารถผลักดันงานวิจัยเชิงลึกสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมสำหรับผู้บริโภคได้อย่างตรงตามความต้องการ

วิสัยทัศน์ของเรา

พัฒนาประสบการณ์ผู้บริโภค

พัฒนาประสบการณ์
ผู้บริโภค

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

เติบโตพร้อมสังคมอย่างยั่งยืน

เติบโตพร้อมสังคม
อย่างยั่งยืน

ภารกิจของเรา

“ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม ”

ควอลิตี้พลัสคือใคร

Our Milestones

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

เริ่มต้นก่อตั้งแผนกค้นคว้าและพัฒนาของควอลิตี้พลัสโดยเฉพาะ เพื่อการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ความงามที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อสร้างความโดดเด่นในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2554

เริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสารสกัดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสูตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

พ.ศ. 2556

มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับสากลด้วยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในระดับสากล พร้อมต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยกับเหล่าพันธมิตร

พ.ศ. 2557

แผนกวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นค้นคว้าและวิจัยทรัพยากรภายในประเทศในการพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของควอลิตี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในแข่งขันในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2558

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค และพัฒนาการผลิตรองรับมาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

พ.ศ. 2559

เริ่มต้นการนำความรู้ด้านการสร้างแบรนด์มาประยุกต์กับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิคภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านการออกแบบ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจความงาม

พ.ศ. 2560

เริ่มต้นให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต การบริหารต้นทุน รวมถึงการวางกลยุทธช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2561

ผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกเพื่อพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรไทยมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักระดับสากล เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมสารสกัดไทย

พ.ศ. 2562

การมุ่งสู่บริษัทที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ เปลี่ยนแปลงแผนกวิจัยและพัฒนา สู่การเป็นแผนกวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับการสร้างสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาตร์

พ.ศ. 2563

มุ่งสู่การขับเคลื่อนบริษัทด้วยการสู่เป็นบริษัทดิจิตัล มุ่งเน้นการบริการการจัดการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพละความแม่นใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ก้าวต่อไปของควอลิตี้พลัส

มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงามสู่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยา อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นต้น พร้อมทั้งผลักดันสารสกัดนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งการพัฒนาประสบการณ์ผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ก้าวต่อไปของควอลิตี้พลัส
สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม

สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้พลัสเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งเน้นในการค้นคว้าและวิจัยในการนำเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัยเพื่อค้นพบคุณสมบัติที่ซ่อนจากธรรมชาติที่ส่งต่อจากภูมิปัญญาในอดีต สู่การพัฒนาสารสกัดที่ประสิทภาพที่มีมาตรฐานสากล และเข้าใจผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเทรนด์ของในอนาคต