ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้พลัส

ควอลิตี้พลัสพร้อมเติบโตในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามสู่ผู้บริโภค โดยการนำเทคโนโลยีใช้ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกในการค้นคว้าทดลองสารสกัดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารการจัดการและวางกลยุทธต่างๆ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้ทั้งนั้นควอลิตี้พลัสมีจุดมุ่งหมายในการมุ่งสู่บริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามแนวหน้าของเอเชีย เปรียบดังศูนย์กลางที่รวบรวมสารสกัดงานวิจัยในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับโลก ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของควอลิตี้พลัส ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ควอลิตี้พลัสยังยึดถือการแบ่งปันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยยกระดับสังคมไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรที่เป็นต้นน้ำของผลิตภัณฑ์ นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าพืชผลท้องถิ่นภายในประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเติบโตด้วยนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จนไปถึงสุขภาพและความงามของผู้บริโภค ควอลิตี้พลัสเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกฝ่ายจะทำให้การเติบโตของควอลิตี้พลัสเป็นไปอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมที่ดี

ความร่วมมือของเรา

ความร่วมมือของเรา

ควอลิตี้พลัส
ควอลิตี้พลัสพัฒนาความร่วมมือหลากหลายด้านกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือในการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือการร่วมมือเพื่อผลักดันนวัตกรรมกับ TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือความร่วมมือในการผลักดันสารสกัดท้องถิ่นกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามจากทุกมุมโลก การร่วมมือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของพันธมิตรก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ