ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ TEBC #1

ประมวลภาพพิธีเปิด งานอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก

(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic)

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก’รุ่นที่ 1 (Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า หลักสูตรเทพ (TEBC)โดยมี ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตรดังกล่าว

สำหรับการอบรมช่วงเช้าผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง (Innovative Technology in Cosmetics Industry)และกฏหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่ตลาด จากดร.พนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ และ ภญ.ปริณดำ  เตชะศิรินุกูล สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาให้กล่าวถึงแนวโน้ม SME ในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม และอธิบายแนวทางการทำงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงแนะนำโครงการต่าง ๆ ที่ทาง สสว. การกำลังดำเนินการเขียนโครงการ เพื่อส่งเสิรมSMEให้มีเงินทุน และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้อย่างยั้งยืน นอกจากนี้ คุณสุวรรณชัย ยังได้กล่าวให้ผู้ประกอบการมีกำลังใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

ปิดท้ายการอบรมด้วยการทำ Work Shop Business Model Canvas โดยคุณวุฒิพงษ์ ผำณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยให้ผู้ประกอบการได้จัดกลุ่มและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางธุรกิจกัน