Quality Plus ร่วมบันทึกร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


คุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและคุณวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award ) กับคุณสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและคุณสมชาติ  น้อยศิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  ณ บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ โดยการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพของบริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ในการเป็นต้นแบบองค์กรประเภท SMEs ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับองค์กรและตอกย้ำความเป็นผู้นำบริษัทรับผลิตครีมมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง