ควอลิตี้ พลัส เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019 จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019 จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดยนายพรชัย ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เข้ารับรางวัลเหรียญเงินในโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) ที่จัดขึ้นโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลและ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

โดยมี 13 องค์กรจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลจากโครงการประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำได้ส่งโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0 ภายใต้การดูแลโครงการโดยนายพรชัย ซ่อนกลิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM&HRD) เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรที่จะได้รับบริการจากงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ดีขึ้นเพื่อส่งให้เป็นการยกระดับงาน HR ให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอก จึงเห็นความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริหารบุคคลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

รางวัลเหรียญเงินจากโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) นับเป็นรางวัลรางวัลระดับประเทศที่แสดงให้ถึงความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตเครื่องสำอาง การผลิตครีมบำรุงผิว ด้านการบริการลูกค้า รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทมุ่งเน้นการก้าวข้ามจากการเป็นโรงงานรับผลิตครีม ไปสู่บริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพและความงาม ที่สร้างคุณค้าใหม่ๆให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมความงาม และมุ่งเน้นการยกระดับให้ผู้ประกอบการได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลในอนาคตได้อย่างภาคภูมิ