12 องค์กรเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Happy Work place (องค์กรต้นแบบ) ที่บริษัท ควอลิตี้ พลัส

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส โรงงานผลิตครีม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์ครบวงจร ได้เปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนะนำแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบ Happy Workplace โดยมี นายสารบูรณ์ บัวสกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่จาก 12 องค์กร จำนวน 55 คน เข้าร่วมประชุมโครงการ Happy Workplace ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ร่วมมือกันในหลายฝ่าย อาทิ HB,HR,MT,PD และ RI โดยมีนโยบายการบริหารองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) ภายใต้ concept “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” เพื่อเป็นการมุ้งเน้นให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังใส่ใจพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เสมือนครอบครัวของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรให้กับองค์กรอื่น ๆ  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ และสถานศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาดูงานได้เข้ามายังภายในบริษัทโดยเป็นการสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับโครงการ Happy Workplace 

กิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ควอลิตี้ พลัส ได้รับข้อคิดและได้ทราบว่าแต่ละองค์กร มีปัญหาอย่างไรหรือใกล้เคียงกับองค์กรเราอย่างไรบ้าง จึงได้นำจุดบกพร่องนั้นมาพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม พร้อมทั้งยังเป็นการได้ประชาสัมพันธ์ให้ทั้ง 12 องค์กร ได้รู้จักบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นแหล่งที่รวมบุคคลากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อความสุข และความสำเร็จอย่างยั่งยืน