There is nothing to show here!
Slider with alias about-us-2023-01 not found.

เกี่ยวกับ Quality Plus

เราเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ ที่มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม ที่ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งควบคุมและดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์ 15 ปี ในแวดวงธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ทำให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่มากกว่า 10,000 แบรนด์

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลักดันสารสกัดไทยสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับโลก พร้อมกับสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีของผู้คน

Quality Plus Group

CORPORATE VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ด้วยนวัตกรรมใหม่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

CORPORATE MISSION

พันธกิจของเรา

 • มุ่งพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
 • มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพและความงาม ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
 • มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยืน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน

THE BOARD OF DIRECTORS

นายอัษฏา เทพยศ Mr. Asada Thepyos

นายอัษฏา เทพยศ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Asada Thepyos : Chief Executive Officer (CEO)

นายอัษฎา เทพยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Quality Plus Biomedtech ผู้นำองค์กรที่เต็มเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์  พร้อมพาองค์กรมุ่งสู่การเป็นผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต

โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ผ่านการวิจัยและพัฒนาสารสกัดไทย จนเกิดเป็นนวัตกรรมสุขภาพและความงามรูปแบบใหม่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมากมาย

ด้วยประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ วางกลยุทธ์แบรนด์ รวมทั้งการสื่อสารแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ (SME) องค์กรและบริษัทชั้นนำตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

กล่าวได้ว่า นี่คือ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ช้ันนำอย่างแท้จริง อาทิ BETAGREO, BEST FOOD, CALBEE, NATUR, ROMRAWIN และแบรนด์อื่นๆ อีกกว่า 1,000 แบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ

นพ. ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ : ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา

MD. PhD. Vorachoat Karunyasopon : Chief Research Officer (CRO)

นพ. ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา บริษัท Quality Plus Biomedtech แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศาสตร์การชะลอวัย ตลอดจนเทคโนโลยีการแพทย์ และเป็นหนึ่งในแพทย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางทำงานมาแล้วทั่วโลก อาทิ

ผู้ริเริ่ม “Aries Clinic” คลินิกความงามสัญชาติไทยแห่งแรกในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เจ้าของคลินิกดูแลสุขภาพและความเครียด Stress & Wellness Clinic ในประเทศแคนาดา

Fellow of the American Institute of Stress Certified Holistic Cancer Educator, USA

เชี่ยวชาญการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัด ฝังเข็มและสมุนไพรจาก Wangjing Hospital of China Academy of Chinese Medical Science.

นอกจากนี้ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ คือ ผู้นำทีมแพทย์และทีมวิจัยของบริษัท เพื่อพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติ พร้อมควบคุมและดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านไบโอเทคและเทคโนโลยีทางการแพทย์

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ MD.PHD. Vorachoat Karunyasopon

DOCTOR & RESEARCH TEAM

Medical Advisory Board of Quality Plus Biomedtech

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพและความงามที่ควบคุมและดูแลทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาสูตร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากประสบการณ์ของเรา

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เวชศาสตร์ป้องกัน
(PREVENTIVE MEDICINE)
นพ.ณัฐพล สุวรรณ

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเวชศาสตร์ป้องกัน
(PREVENTIVE MEDICINE)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา
 • อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ จากแพทยสภา
นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เวชศาสตร์ชะลอวัย
(ANTI AGING)
นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

คณะกรรมการที่ปรึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัย
(ANTI AGING)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ANTI-AGING AND AESTHETIC DOCTOR AT HOLISTIC MEDICAL CENTRE
 • ANTI-AGING DOCTOR AT GNA MEDICAL CENTER
 • ANTI-AGING DOCTOR AT TRIA MEDICAL WELLNESS CENTER (TOTSAPAT)
พท. สุธิดา ปกป้อง

คุณ สุธิดา ปกป้อง

คณะกรรมการเวชศาสตร์
และเภสัชแพทย์แผนไทย
(THAI TRADITIONAL MEDICINE)
พท. สุธิดา ปกป้อง

คุณ สุธิดา ปกป้อง

คณะกรรมการเวชศาสตร์และเภสัชแพทย์แผนไทย
(THAI TRADITIONAL MEDICINE)
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี สาขา เวซกรรมไทย
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี สาขา เภซกรรมไทย
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขา ชีวเคมีทางการแพทย์

Our Milestones

2007

จุดเริ่มต้น จาก คุณอัษฎา ได้
เริ่มทำ ครีมดาราแบรนด์แรก
ภายใต้แบรนด์ Asada บริษัท
Beauty Home Mart จำ กัด

2010

Asada เป็นที่รู้จัก จึงทำ ให้มีคน
อยากสร้างแบรนด์ จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของ Quality Plus Aesthetic
International Co., Ltd. และ
All Idea Studio Co.,Ltd

พ.ศ. 2015

แบรนด์ลูกในเครือ Acnoc,
Bangkok Face และ
Bangkok Passion

2016

เริ่มดำ เนินกิจการนอกประเทศ
เป็นครั้งแรก คือ
ประเทศVietnam

2017

รางวัล Product Champion
Thailand TCELS และ
กระจายสินค้าเข้าสู่จีนสร้าง
ปรากฎการณ์ใหม่กับบริษัท
1 วัน 100,000 หลอด

2018

Prime Minister Award
และ
Gold Prize Silicon Valley

2019

เซรั่มตัวแรกของไทยที่ได้รับ
การันตีจาก EWG
ของประเทศเกาหลี
ทำ ให้ขายใน GMM
O-shopping

2020

Acnoc All Hybrid Serum มูลค่าตลาด
มากกว่า 100 MM ผสมผสานระหว่างการ
ออก Talk Show รายการทีวี
และขยายการผลิตอาหาร, เสริมอาหาร

2021

เปลี่ยนชื่อเป็น Quality Plus
Biomedtech Co. ,Ltd.
มีการโปรโมทภาพบริษัทผ่าน
ซีรีส์มัดหัวใจยัยซุปตาร์

2022

พัฒนาตราสินค้าร่วมกับ
พันธมิตร ที่มีช่องทางการขาย
พิเศษ ร้านขายยา, Lotus’s
ช่องทางมีเดียของตัวเอง

2023

สร้าง Entertainment x Online
Innovation โดยนำ ร่องสร้าง
Boys Love Series
และกระจายซีรีส์ไปทั่วโลก

Quality Plus บริษัทวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ติดต่อเรา

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.