ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ควอลิตี้ พลัส กับการปลูกถ่าย DNA ของคนภายในองค์กร

ท่ามกลางสภาวะที่ตึงเครียดของสังคม จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบให้หลายภาคส่วนเจอกับภาระหนัก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมากต้องแบกรับภาระที่มากตามไปด้วย   จึงทำให้เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล  และบริษัท ควอลิตี้ พลัส ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขของภาคีองค์กร  โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์รศรินทร์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กรเพื่อปลูกถ่าย DNA  ที่ไม่ใช่สารพันธุกรรมในร่างกาย แต่เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจในคุณภาพของงาน  การปฎิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพ  การปฎิบัติงานเป็นทีม ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างดีล เพราะการที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะพัฒนาไปได้ต้องเริ่มจากพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข จนนำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศทั้งทางปัญญาและความสุข ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นั้นทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและก้าวผ่านความตึงเครียดทางสังคมไปได้ นับว่าเป็นแบบอย่างและปรับตัวที่ดีเยี่ยมสำหรับธุรกิจในยุคสมัยนี้