ร่วมมือวิจัยค้นคว้ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ร่วมมือวิจัยค้นคว้ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้จากนักวิจัยแนวหน้าของประเทศไทย ผลักดันการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม

ความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานในการพัฒนางานวิจัยสารสกัดนวัตกรรมที่ทำให้ ควอลิตี้ พลัส สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์จนสามารถได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์ถือเป็นผลงานจากความร่วมมือการวิจัยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีสารสกัดนวัตกรรมอีกมากมายที่ ควอลิตี้ พลัส ได้ร่วมมือกัยกับทางสถาบันเพื่อคิดค้นและวิจัยต่อยอดเพื่ออุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

การลงเซ็นต์สัญญาลงนามความร่วมมือระหว่าง ควอลิตี้ พลัส กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากการพัฒนางานวิจัยสารสกัดนวัตกรรมจากธรรมชาติ ยังร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการไทยคือหลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic หรือ TEBC) ซึ่งสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการสนใจในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

ควอลิตี้ พลัส ร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนาโนมิมัลชั่น โดยผลจากการร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ได้สารที่ต่อยอดจากสารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์เป็นสูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด หรือสารแซนโทนบริสุทธิ์นาโนอิมัลชั่น ทำให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารสำคัญได้มีการพัฒนา สามารถบำรุงผิวได้ล้ำลึกและตรงจุดมากขึ้น มีทั้งยังช่วยปกป้องสารสำคัญให้คงคุณสมบัติในการบำรุงผิวไว้อย่างครบถ้วน เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการ่วมมือในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากธรรมชาติในการออกฤทธิ์เป็นยา หรือเป็นการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติของไทยด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพและความงาม ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ทำให้เกิดโอกาสการต่อยอดงานวิจัยสารสกัดของ ควอลิตี้ พลัส ในด้านสูตรตำรับยา คุณสมบัติสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อสุขภาพและความงามต่อไป

เชื่อมต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคต

เชื่อมต่อโอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคต

การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ควอลตี้พลัสได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS เป็นองค์กรมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุดเริ่มต้นของความร่วมมือของ ควอลิตี้ พลัส กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เกิดจากการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโลโนยีและนวัตกรรมของควอลิตี้ จนคว้ารางวัลมากมายจากการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายในประเทศที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น จนทางศูนย์เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรม และได้สนับสนุนควอลิตี้ในการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนทำให้ ควอลิตี้ พลัส ได้นำนวัตกรรมไปนำเสนอในเวทีสากลประเทศต่างๆทั่วโลก

จนกระทั่ง พ.ศ. 2563 ได้เกิดการเซ็นต์สัญญาความร่วมมือระหว่าง ควอลิตี้ พลัส และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งบริษัทด้านการระดมทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะผลักดันนวัตกรรมไทยให้เป็นที่เกิดการรับรู้จากสาธารณะมากขึ้น และเกิดการระดมทุนเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เป็นสถาบันวิจัยรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของ ควอลิตี้ พลัส ที่สอดคล้องกับสถาบันในการนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและต่อยอดในเชิงพาณิชย์  ทำให้สถาบันได้เชื่อมั่นลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

การลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ ควอลิตี้ พลัส เป็นการร่วมือเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัย และด้านการเชื่อมต่อกับท้องถิ่นในการศึกษาวัตถุดิบทางธรรมชาติต่างๆ กับความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนที่เน้นทางด้านการพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะก่อให้เกิดนวัตกรรมจากท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

พัฒนาสู่บริษัทระดับสากล

พัฒนาสู่บริษัทระดับสากล

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

บริษัทญี่ปุ่นทางด้านวิจัยนวัตกรรมสารสกัดที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น ซึ่งมีการวิจัยสารสกัดที่มีมาตรฐานและมีการทดลองประสิทธิภาพเพื่อการบำรุงผิวโดยเฉพาะ มีสารสกัดนวัตกรรมมากมายที่ส่งออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมความงามระดับโลก ควอลิตี้ พลัส และไอทีโอ มีการร่วมพัฒนาสารสกัดนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบวกกับความเชี่ยวชาญจากทางญี่ปุ่น ทำให้เกิดการพัฒนาสารสกัดไทยที่ก้าวกระโดดและทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติได้มากขึ้น ควอลิตี้ พลัส และไอทีโอยังร่วมดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจลักิจกรรมทางวิชาการต่างๆระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อสร้างโอกาสในการธุรกิจ

บริษัทจากประเทศบราซิลที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับ ควอลิตี้ พลัส ในการดำเนินธุรกิจ คือการมุ่งเน้นการพัฒนาสารสกัดจากพืชผลท้องถิ่นของบราซิลด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ไบโอไดเวอร์ไซต์กับ ควอลิตี้ พลัส จึงได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิจัยนวัตกรรมสารสกัด และการนำเข้าสารสกัดจากบราซิลพร้อมกับส่งออกสารสกัดจากประเทศไทยไปสู่ประเทศบราซิล การร่วมมือระหว่างสองบริษัทเป็นการศึกษาโอกาสในตลาดต่างประเทศ ทั้งแนวทางการผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับประเทศบราซิล พฤติกรรมของผู้บริโภค และเทรนด์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามต่างๆ