ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ประกาศลงทุนขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัทและพนักงานทุกคน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามเป้าหมายที่ว่างไว้ คือ ภายในปี 2566 ที่จะถึงนี้

บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด คือบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีสิทธิบัตรมากถึง 82 สิทธิบัตรทั้งด้านสกินแคร์และเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Health Services) ซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและมีความโดดเด่นในตลาดได้ทันที เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามบริษัทได้ยกระดับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท พร้อมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ที่ควบคุมและดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยค้นคว้าสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพควบคู่กับเทคโนโลยีการแพทย์ เพื่อให้ทุกนวัตกรรมของเรามีมาตรฐานและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 179/20 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมประกาศแผนการลงทุนขยายธุรกิจ และความพร้อมในการผนึกกำลังร่วมกับนักลงทุน เพื่อยกระดับจากบริษัทผู้ประกอบการขนาดกลาง มุ่งสู่การเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยเพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2564 และแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมประเด็นสำคัญเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามที่วางเป้าหมายไว้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ที่จะถึงนี้ ภายใต้การพัฒนา ดังนี้

  • มุ่งพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
  • มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ ผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพและความงาม ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยืน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

ดร.วรายุฑ มิลินทจินดา ประทานคณะกรรมการบริษัทควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ได้กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการกระทบกับธุรกิจหลากหลายด้าน เช่น ผลกระทบที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ ผลกระทบในกระบวนการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับทุกๆ ฝ่ายงานบริหาร

แต่บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ถือได้ว่ามีกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งและผ่านวิกฤตได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานก็ต้องคงพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานไว้ต่อไป รวมไปถึงวิธีการทำงานยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการเตรียมรับมือจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงต่อธุรกิจภาพรวม

พร้อมเปิดเผยว่า ล่าสุดทางบริษัทได้ผ่านกระบวนการเสนอ การออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement (PP) และดำเนินการเพิ่มทุนฯ สำเร็จ ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มกำลังการผลิตใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก และการแตกไลน์ธุรกิจ เพิ่มขึ้นใหม่อีก 2 กลุ่ม

โดยการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,453,100 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 11,764,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,217,100 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 14,531หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายอยู่ที่หุ้นละ 7,570 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 109,999,670 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (FA) อีกด้วย

นายอัษฏา เทพยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอเรื่องในการประชุมครั้งนี้ที่ประเด็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลักดันสารสกัดไทยสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับโลก พร้อมกับสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท คือ

  1. กลุ่มธุรกิจ Ground-Breaking Drug Store ในการเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายร้านขายยาชั้นนำ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ
  2. กลุ่มธุรกิจ Manufacturer ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้ากลุ่ม Health Care ที่นำศาสตร์ทางการแพทย์และงานวิจัยสารสกัดธรรมชาติ มาต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและสินค้า
  3. กลุ่มธุรกิจ Co-Branding ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าในกลุ่ม Innovative Skincare, Health Care และ Preventive medicine (เวชศาสตร์ป้องกัน) ร่วมกับศิลปินและนักแสดงชั้นนำ
  4. กลุ่มธุรกิจ House Brand & IP Licensing ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกสู่ตลาดโลก รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้วยสิทธิบัตรงานวิจัยสารสกัดธรรมชาติ ที่บริษัทได้ถือครองมากกว่า 100 สิทธิบัตร
  5. กลุ่มธุรกิจ Anti-Aging and Wellness Center ในการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบเวชศาสตร์ป้องกัน อาทิ การตรวจ DNA เปิดคู่มือชีวิต (Life Manual) ต่อเนื่องด้วยการดูแลรักษาสุขภาพเฉพาะบุคคลผ่าน DNA

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ประกาศลงทุนขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัทและพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาและทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) ศาสตร์การชะลอวัย (Anti Aging) และเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ที่เป็นรูปแบบการดูแลและป้องกันสุขภาพก่อนเกิดอาการของโรค โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมี

รวมถึงการเตรียมความพร้อมในกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งก็คือ การเปิด Anti-Aging and Wellness Center ภายใต้ชื่อ YAMED เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ของโลก ซึ่งจะนำร่องโดยการเปิดคลินิกแห่งแรก ในช่วงกลางปี 2565 ที่จะถึงนี้”

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์เต็มรูปแบบ

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร อนุมัติการขยายธุรกิจพร้อมกล่าวถึง “พนักงานทุกคนสำหรับความร่วมมือร่วมใจ และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายอย่างมากตลอดปี หวังว่า บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด จะสร้างงานสร้างรายได้และที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”