บริษัท ควอลิตี้ พลัส รับรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) “ระดับดีมาก” ในพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) โดยมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุขให้แก่ 18 องค์กร แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รัฐบาล, เอกชน, รัฐวิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชน และ SME  

ในการนี้ เป็นเกียรติอย่างมากกับรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) ระดับดีมาก ที่มอบให้แก่บริษัท ควอลิตี้ พลัส ซึ่งรับมอบโดย คุณพรชัย ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ควอลิตี้ พลัส และในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆที่มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นของคนทำงานองค์กรในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รู้จัก และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมการสร้างครอบครัวอบอุ่นภายในองค์กร โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และยังเป็นองค์กรต้นแบบที่เปิดโอกาศให้สถาบันศึกษาเข้าศึกษาดูงานและนำความสำเร็จที่องค์กรได้พัฒนาไปเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาในระดับสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นของคนทำงานภายในองค์กร โดยมีหน่วยงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุน