บริษัท ควอลิตี้ พลัส ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ส่งเสริมนโยบาย BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia ตอบสนองความต้องการของตลาด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับบริษัท ควอลิตี้ พลัส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมนโยบาย BCG  ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

โดยในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าการ วว. และบริษัท ควอลิตี้ พลัส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยีด้านงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia” โดยมี ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), คุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริหารบริษัท ควอลิตี้ พลัส และ คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการบริษัท ควอลิตี้ พลัส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี  โดยวัตถุประสงค์หลักๆ คือ  สร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยมีความโดดเด่น และแตกต่าง ด้วยการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างร่างฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน