บริษัท ควอลิตี้ พลัส เข้ารับรางวัล ในระดับ Silver จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0 (Thailand HR Innovation Award 2019)

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562  ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี บริษัท ควอลิตี้ พลัส เข้ารับรางวัล HR Innovation Award 2019 ในระดับ Silver จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0 รับมอบโดยคุณพรชัย ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล โดยเป้าหมายสำคัญของการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การยกระดับอย่างการสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท 

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกิดการสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุน อาทิเช่น ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , PMT , NIDA ซึ่งรางวัลเหรียญเงินจากโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) นับเป็นรางวัลรางวัลระดับประเทศที่แสดงให้ถึงความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตเครื่องสำอาง การผลิตครีมบำรุงผิว ด้านการบริการลูกค้า รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทมุ่งเน้นการก้าวข้ามจากการเป็นโรงงานรับผลิตครีม ไปสู่บริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพและความงาม ที่สร้างคุณค้าใหม่ๆให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมความงาม และมุ่งเน้นการยกระดับให้ผู้ประกอบการได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลในอนาคตได้อย่างภาคภูมิใจ