ควอลิตี้ พลัสฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์​ (TCELS)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์​  (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้ตกลงร่วมมือร่วมกับ TCELS โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ พลัส, นายคเณช ประกอบแก้ว รองผู้จัดการการตลาด บริษัท ควอลิตี้ พลัส และนส. สุชาดา ปาเตีย นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านกลไกการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งล่าสุดนั้น ได้นำแพลตฟอร์มมาใช้ในการระดมทุน การสนับสนุนและการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ โดยเริ่มจากการริเริ่มความร่วมมือในภารกิจดังกล่าว นำมาซึ่งการขยายผลการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อในระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างซัพพลายและดีมานด์ของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ และกลไกการสนับสนุนต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและเติบโต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำพาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ข้ามข้อจำกัดในด้านเงินทุน รวมถึงช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูง เทคโนโลยี และนักวิจัย ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนช่วยเหลือผู้คนในสังคมที่มีความต้องการ หรือขาดแคลนสิ่งต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น