ควอลิตี้ พลัส จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยต่อยอดสารสกัดไทยสู่ตลาดสากล

ควอลิตี้พลัสจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยต่อยอดสารสกัดไทยสู่ตลาดสากล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อผลักดันโครงการ Thai Cosmetopoeia ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยการนำเอกลักษณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยการนำอัตลักษณ์ของพืชพรรณในประเทศ พร้อมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสัมงคมไทยผ่านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริหารบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติคฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยีด้านงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia” ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารสกัดเพื่ออุตสาหกรรมความงาม โดยมุ่งเน้นการศึกษาการสกัดพืช สมุนไพร และวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของท่องถิ่นในประเทศไทย เป็นการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างบุคลากร พร้อมร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอบของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้วยังร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เผยแพร่โครงการ Thai Cosmetopoeia ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค